د یامااه د بورډونو لپاره د چاک سپا فاکسونه

 

د سال ماډل / د مسو پورس، بدیل پلگ، ګال

300 HP

2004 LZ300  RC12YC   ګیپ 0.04

2004 VZ300  RC12YC   ګیپ 0.04

2004 Z300  RC12YC   ګیپ 0.04

250 HP

2002-1998 L250 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

250 HP

1999-1990 250SW  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005 F250 EFI  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

1999-1990 L250  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2002-1998 LX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2004-2002 LZ250  RC12YC  

2002-1998 S250 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

1999-1998 SW EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2002-1998 SX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2005-2002 V میکس OX66 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

1999-1998 V76 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

1999-1998 VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2004 VX250  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2005-2002 VX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2004-2002 VZ250  RC12YC   ګیپ 0.04

2004-2002 Z250  RC12YC   ګیپ 0.04

225 HP

1999-1994 225SW 3.1L  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

1999-1987 ایکسل 2.1L V6  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-2002 F225 EF  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

1999-1994 L225 3.1L  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2002-2000 L225 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2002-2000 LX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2002-2000 S225 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2005-1998 SW EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2002-2000 SX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2005-1998 V76 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

1999-1994 V76X 3.1L  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2005-1998 VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2004-2000 VX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2004-2003 VZ22  RC12YC   ګیپ 0.04

220 HP

1986-1984 ځانګړی V6  QL78C L78C  ګیپ 0.04

200 HP

1995-1987 140  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-2000 200 کارب. EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-1991 200 VMAX  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-2000 200SW کارب. EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-2002 F200 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2011-2006 F200TXR ، LF200TXR 204.6 CID V6 4-Stroke  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

1998-1986 L200  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2000-1999 LX200 EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-2000 LZ200 MPDI RC9YC4 GAP  0.04

2000-1999 SX200 EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-2000 VX200 EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004 VZ200  RC9YC  خالص 0.04

2004-2000 Z200 MPDI RC9YC4 GAP  0.04

175 HP

2000-1984   QL78C L78C  ګیپ 0.04

2002-1992 175 VMAX  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2000-1984 175SW  QL78C L78C  ګیپ 0.04

1996-1994 P175  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-2001 VZ175 HPDI  RC9YC  خالص 0.04

2004-2001 Z175 HPDI  RC9YC  خالص 0.04

150 HP

1995-1984 150  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-1996 150 کارب.  QL82C L82C  خالص 0.04

2002-1997 150 VMAX  QL78C L78C  ګیپ 0.04

1995-1986 150SW  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-1996 150SW کارب.  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-1999 150SW EFI  QL82C L82C  خالص 0.04

1999-1998 D150 کارب.  QL82C L82C  خالص 0.04

1999 D150 EFI  QL82C L82C  خالص 0.04

2003-1999 DX150 EFI  QL82C L82C  خالص 0.04

2006 F150 (جیټ ډرایو) 163 CID L4 4-Stroke  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2005-2004 F150 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2013-2007 F90 (جټ ډرایو) 163 CID L4 4-Stroke  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

1995-1986 L150  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-1996 L150 کارب.  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-2004 LF150 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2003-1999 LX150 EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.025

2004-2000 LZ150 MPDI  RC12YC   ګیپ 0.044

1998-1986 P150  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-1996 P150 کارب.  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-1999 P150 EFI  QL82C L82C  خالص 0.04

1998-1986 پرو V 150  QL78C L78C  ګیپ 0.04

1999 PX150 EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.025

2003-1999 SX150 EFI  QL78C L78C  ګیپ 0.025

2004 V150 2.6L V6   QL82C L82C  خالص 0.04

2000 VX150 EFI  RC12YC   ګیپ 0.044

2004-2000 VZ150 EFI  RC12YC   ګیپ 0.044

2004-2000 Z150 MPDI  RC12YC   ګیپ 0.044

130 HP

2002-1989 130  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2002-1989 130SW  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2003-1994 C130  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

2002-1989 L130  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2003-1994 S130  QL77JC4 L77JC4  ګیپ 0.04

115 HP

2005-1984 115  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-1984 115SW  QL78C L78C  ګیپ 0.04

1999-1984 B115 انشور  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-2000 F115 4-سټروک EFI  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2005-2000 LF115 4-سټروک EFI  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2005-1984 P115  QL78C L78C  ګیپ 0.04

100 HP

2002-1999 F100 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

90 HP

2004-1984 B90  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2004-1984 C90  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2013-2006 F90 (جټ ډرایو) 97 CID L4 4-Stroke  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2005-2003 F90 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2013-2006 F90 97 CID L4 4-Stroke  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

80 HP

2002-1999 F80 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس

75 HP

2005-2003 F75 4-سټروک  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

2013-2006 F75 97 CID L4 4-Stroke  ریکاکنکسکسکسکس  خالص 0.044

1999-1996 پرو 75  QL78C L78C  ګیپ 0.04

70 HP

2004-1984  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2000 C70  QL78C L78C  ګیپ 0.04

60 HP

2005-2002 F60 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.04

1999-1991 پرو 60 6-سلنډر  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-2002 T60 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.04

50 HP

2005-1995 F50 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.04

1997-1984 پرو  QL78C L78C  ګیپ 0.04

1996-1987 پرو 50  QL78C L78C  ګیپ 0.04

2005-1995 T50 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.04

40 HP

2004-1984  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-1999 F40 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.04

30 HP

2002-1984  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-2001 F30 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.035

25 HP

2004-1984 2-سلنډر 2-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

2004-1984 3-سلنډر 2-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-1998 F25 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.035

2005-1998 T25 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.035

20 HP

1997-1996 20   QL82C L82C  خالص 0.04

15 HP

2004-1984 15 2-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

2005-1999 F15 4-سټروک  RA8HC  خالص 0.04

9.9 HP

2004-1984 2-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

2002-1985 F9.9 4-سټروک  زکسیمی  خالص 0.024

2013-2006 F9.9 ، T9.9 12.9 CID L2 4-Stroke  QL86C L86C  خالص 0.035

2005-2003 F9.9 ، T9.9 4-Stroke  زکسیمی  خالص 0.024

2002-1985 T9.9 4-سټروک  زکسیمی  خالص 0.024

9 HP

2004-1984 2-سلنډر 2-سټروک  L90  ګیپ 0.025

8 HP

2004-19862-سلینر 2-سټک  L90  ګیپ 0.025

2013-2012 F8 12.0 CID L2 4-Stroke  QL86C L86C  خالص 0.04

2002-2001 F8 4-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

2011-2006 F8 ، T8 12.0 CID L2 4-Stroke  QL86C L86C  خالص 0.04

2005-2003 F8 ، T8 L2 4-Stroke  QL82C L82C  خالص 0.04

2002-2001 T8 4-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

6 HP

2005-1986 F6 4-سټروک  QL82C L82C  خالص 0.04

5 HP

2002-1984   QL82C L82C  خالص 0.025

4 HP

1999-1984   QL82C L82C  خالص 0.025

2005-1999 F4 4-سټروک  QL86C L86C  خالص 0.025

3 HP

2002-1988   QL86C L86C  خالص 0.04

2.5 HP

2013-2006 F2.5 1-سلنډر 4-سټروک  QL86C L86C  خالص 0.024

2005-2003 F2.5 1-سلنډر 4-سټروک  QL86C L86C  خالص 0.03

2 HP

2002-1984   L90  ګیپ 0.025

.

له خوا د موضوع Danetsoft او Danang Probo Sayekti الهام له خوا Maksimer