د شمیرو موټرو نمونه شمیره OMC Evinrude / جانسن 1980 - 1999 ته 30 40)

30 HP 1984 30ECR، 30ELCR د برخو لپاره هټۍ 1984 جانسن ایینینډude 30 HP ماډل 30ECR، 30ELCR https://youtu.be/j-jN8dlMG4Q
30 HP 1985 30BACO، 30BALCO، 30ECO، 30ELCO، 30CO، 30RLCO، 30TECO، 30TELCO د برخو لپاره هټۍ 1985 ایینینډډ جانسن 30 ایچ HP ماډل 30BACO، 30BALCO، 30ECO، 30ELCO، 30CO، 30RLCO، 30TECO، 30TELCO https://youtu.be/Ux2iDOth2f0
30 HP 1986 30BACD، 30BALCD، 30ECD، 30ELCD، 30RCD، 30RLCD، 30TECD، 30TELC د برخو لپاره هټۍ 1985 ایینریډ جانسن 30 HP ماډل 30BACD، 30BALCD، 30ECD، 30ELCD، 30RCD، 30RLCD، 30TECD، 30TELC https://youtu.be/2D_n8jc52bo
30 HP 1987 30BACU، 30BALCU، 30ECU، 30ELCU، 30RCU، 30RLCU، 30TECU، 30TELCU د برخو لپاره هټۍ 1987 ایینهراډ جانسن 30 ایچ HP ماډل 30BACU، 30BALCU، 30ECU، 30ELCU، 30RCU، 30RLCU، 30TELCU https://youtu.be/fZnNZdDTloA
30 HP 1988 30BACC، 30BALCC، 30ECC، 30ELCC، 30RCC، 30RLCC، 30TECC، 30TELCC د برخو لپاره هټۍ 1988 جانسن ایینراډ 30 HP ماډل 30BACC، 30BALCC، 30ECC، 30ELCC، 30CCCC، 30RLCC، 30TELCC https://youtu.be/wd5TOTrxFSs
30 HP 1989 30ACE، 30BALCE، 30ECE، 30ELCE، 30CECE، 30RLCE، 30ECCE، 30TELCE د برخو لپاره هټۍ 1989 ایینینډډ جانسن 30 ایچ HP ماډل ایکسینمکس، ایکسټکسبل، ایکسټکس، ایکسټیم، ایکسټیم، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټکس https://youtu.be/544XPY1Wacw
30 HP 1990 زینکس، ایکسټکس، ایکسټکس، زینکسونه، زینکس، زینکس، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټکس د برخو لپاره هټۍ 1990 ایینینډډ جانسن 30 HP ماډل ایکسینکسکس، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټیم، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټکس https://youtu.be/DeH8S5cQwRc
30 HP 1991 30BAEI، 30ALEI، 30EEI، 30ELEI، 30REI، 30RLEI، 30TEEI، 30ELEI د برخو لپاره هټۍ 1991 ایینهراډ جانسن 30 HP ماډل 30BAI، ایکسټکس، 30EEI، 30ELII، 30REI، 30RLEI، 30TEEI، 30ELEI https://youtu.be/xVjarsusqtg
30 HP 1992 30BAEN، 30ELEN، 30BAEN، 30BAEN، 30ELEN، 30ELEN، 30ELEN، 30ELEN، 30ELEN، 30ELEN، XUMUMTELEN د برخو لپاره هټۍ 1992 ایینینډډ جانسن 30 HP ماډل 30BAEN، ایکسیمکسبلین، ایکسټیمبلین، ایکسټکس، ایکسینکسین، ایکسینکسینټ، ایکسټسمین، ایکسټسمین، ایکسټسمین، ایکسټسمین https://youtu.be/Fjx8LItnsIc
30 HP 1993 30BAET، 30ALAL، 30ETET، 30ELET، 30RET، 30REET، 30ETET، 30TET، XNUMXTELET د برخو لپاره هټۍ 1993 جانسن Evinrude 30 HP ماډل 30BAET، ایکسینکسبل، ایکسټیم، ایکسټیمټ، ایکسټرمینټ، ایکسټیمټیٹ، ایکسټیمټټ، ایکسټکس https://youtu.be/9j0NNZtGrKw
30 HP 1994 30BAER، 30BALER، 30ERER، 30ELER، 30ERER، 30RLER، 30TEER، 30TERER د برخو لپاره هټۍ 1994 ایینینډډ جانسن 30 HP ماډل 30BAER، ایکسیممبلر، ایکسیمیکر، ایکسټرمر، ایکسټرمر، ایکسټرمر، ایکسټیمټر، ایکسیمټریلر https://youtu.be/ehJHibQerhk
30 HP 1995 30BAEO، 30BALEO، 30EO، 30ELEO، 30REO، 30RLEO، 30TEEO، 30TELEO د برخو لپاره هټۍ 1995 جانسن ایینراډډ 30 HP ماډل 30BAEO، زینکس بیلو، 30EOEO، 30ELEO، 30REO، 30RLEO، 30TEEO، 30ELELO https://youtu.be/-Wn-XHhbaLk
30 HP 1996 ناچاپه، ناچاپه، ناچاپه، ناچاپه، ناچاپه، زهرجن، ناچاپه، پیچلي، ناچاره شوي د برخو لپاره هټۍ 1996 ایینهراډ جانسن 30 HP ماډل ناچاپه، ایکسټیکل، ناچاپه، پیچلي، ناچاپه، پیچلي، ځړول شوي، ناچاره شوي، ناچاره شوي https://youtu.be/IHuoRh-AXJo
30 HP 1997 30BAEU، 30ALEALE، 30EEU، 30ELEU، 30ESLEU، 30REU، 30RLEU، 30TEEU، 30ELEU د برخو لپاره هټۍ 1997 ایینینډډ جانسن 30 HP ماډل 30BAUU، 30BALEU، 30EEU، 30ELUU، 30ESLEU، 30REU، 30RLEU، 30TEEU، 30ELEU https://youtu.be/j3PF1GpReTo
30 HP 1998 30BAEC، 30BALEC، 30EEC، 30ELEC، 30TEEC، 30TELEC د برخو لپاره هټۍ 1997 ایینینډډ جانسن 30 HP ماډل 30BAUU، 30BALEU، 30EEU، 30ELUU، 30ESLEU، 30REU، 30RLEU، 30TEEU، 30ELEU https://youtu.be/MdJl4-grVN0
30 HP 1999 30BAEE، 30EEE، 30ELEE، 30REE، 30REE، 30RLEE، 30PEE، 30PLEE د برخو لپاره هټۍ 1999 ایینینډډ جانسن 30 ایچ HP ماډل 30BAEE، ایکسټیم، ایکسټیکل، 30REE، 30REE، 30RLEE، 30PEE، 30PLEE https://youtu.be/TVR5V5wfdNQ
           
35 HP 1980 35BACS، 35BALCS، 35ECS، 35ELCS د برخو لپاره هټۍ 1980 ایینریډ جانسن 35 ایچ HP ماډل ایکسینکسکسکس، ایکسټکسبل، ایکسټکس، ایکسټکس https://youtu.be/gF0Fr-dYnoI
35 HP 1981 35BACI، 35BALC، I 35RCI، 35RLCI د برخو لپاره هټۍ 1981 ایینریډ جانسن 35 HP ماډل 35BACI، 35BALC، I 35RCI، 35RLCI https://youtu.be/7PYYtABuwFY
35 HP 1982 35BACN، 35BALCN، 35ECN، 35ELCN، 35RCN، 35RLCN، 35TELCN د برخو لپاره هټۍ 1982 ایینهینډ جانسن 35 HP ماډل 35BACN، 35BALCN، 35ECN، 35ELCN، 35RCN، 35RLCN، 35TELCN https://youtu.be/_MuVtsVYDck
35 HP 1983 زینکسیک، زینکسکلیک، زینج، زینکیکل، زینج، ایکسچینجیک د برخو لپاره هټۍ 1982 ایینریډ جانسن 35 د HP ماډل ایکسینمکسیک، زینکس، السته راوړنه، زینیک، ایکسټیکل، الکتریک https://youtu.be/aJNIEpBiYaI
35 HP 1984 35ECR، 35ELCR، 35RCR، 35RLCR، 35CR، 35RLCR د برخو لپاره هټۍ 1984 ایینهراډ جانسن 35 ایچ HP ماډل ایکسینکسیک، ایکس ایکسیمکلیل، ایکس این ایکس آر سي، ایکسټیم آر آر آر، ایکسیم ایکس آر سي، ایکسټرمرچ https://youtu.be/QJgAUgxg51A
35 HP 1985 35RCO، 35RLCO د برخو لپاره هټۍ 1985 ایینریډ جانسن 35 HP ماډل 35RCO، 35RLCO https://youtu.be/Ux2iDOth2f0
35 HP 1986 35AECD، 35ELCD، 35ARCD، 35LCD، 35ATELD، 35ATELC، 35RCD، 35RLCD، 35ELELU د برخو لپاره هټۍ 1986 ایینینډډ جانسن 35 ایچ HP ماډل ایکسینمکس، 35ELEL، 35ARCD، 35ARCDCD، 35ATELD، 35ATELC، 35RCD، 35RLCD، 35ELUU https://youtu.be/Qy-kUxer8CQ
35 HP 1987 35AELCU، 35ARCU، 35ARLCU، 35ATECU، 35ATELC، 35ATLCU، 35ATLCU، 35RCU، 35RLCU د برخو لپاره هټۍ 1987 جانسن ایینراډډ 35 HP ماډل 35ELELU، 35ARCU، 35ARLCU، 35ATELU، 35ATELC، 35ATLCU، 35ATLCU، 35RCU، 35RLCU https://youtu.be/pyai8-GtzFI
35 HP 1988 35RCC، 35RLCC د برخو لپاره هټۍ 1988 ایینریډ جانسن 35 HP ماډل 35RCC، 35RLCC https://youtu.be/2jRiWvG2TzI
35 HP 1989 زینکس د برخو لپاره هټۍ 1989 جانسن Evinrude 35 د HP ماډل ایکسینمز، ایکسټیمیلیس https://youtu.be/xmckQllkBc4
35 HP 1990 35RES، 35RLES د برخو لپاره هټۍ 1994 جانسن ایینینډude 35 HP ماډل ایکسینرمر، ایکسټیمر https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1991 35REI، 35ELELI د برخو لپاره هټۍ 1994 جانسن ایینینډude 35 HP ماډل ایکسینرمر، ایکسټیمر https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1992 35REN، 35RLEN د برخو لپاره هټۍ 1994 جانسن ایینینډude 35 HP ماډل ایکسینرمر، ایکسټیمر https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1993 زینکس، ایکس ایکسیم ایکسچینټ د برخو لپاره هټۍ 1994 جانسن ایینینډude 35 HP ماډل ایکسینرمر، ایکسټیمر https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1994 35RER، 35RLER د برخو لپاره هټۍ 1994 جانسن ایینینډude 35 HP ماډل ایکسینرمر، ایکسټیمر https://youtu.be/g5d_qXTobzg
35 HP 1995 35EO، 35EOEO، زینفیف، زینففیلو، ایکسټکسفیلی، ایکسټکسکل، ایکسومکسکل د برخو لپاره هټۍ 1995 جانسن ایینراډډ 35 د HP ماډل 35EO، 35ELEO، 35FAEO، 35ALE، 35LE، 35LE، 35QLEO https://youtu.be/vf7KfdqkVOA
35 HP 1996 ناچاپه، زنګورکل شوی، نایټکل، زیمککل شوی، نایټکل شوی، نایټکل، زنګورکل شوی، ناپاک شوی، ناچاپه شوی. د برخو لپاره هټۍ 1996 جانسن ایینراډډ 35 د HP ماډل ناچاپه، ایکسټکل شوی، نایټکل، زیمککل شوی، نایټکل، نایټکل، ایکسټیکل، ایکسټیکل، ایکسټیکل، 35RMLED https://youtu.be/Oo_f3oOhPPg
35 HP 1997 35AREU، 35ARLEU، 35KEU، 35LELE، 35QLEU، 35QLEU د برخو لپاره هټۍ 1997 جانسن ایینورډ 35 HP ماډل 35AREU، 35ARLEU، 35KUU، 35LEU، 35QLEU، 35QLEU https://youtu.be/JnJq3zN8mGc
35 HP 1998 35AREC، 35ARLEC، 35ECEC، 35LLEC، 35QLEC، 35TKLEC د برخو لپاره هټۍ 1998 ایینهراډ جانسن 35 HP ماډل 35AREC، 35ARLEC، 35KEC، 35LEC، 35QLEC، 35TKLEC https://youtu.be/WaZQcueQvGU
35 HP 1999 35AREE, 35E3EE, 35EL3EE د برخو لپاره هټۍ 1999 ایینینډډ جانسن 35 ایچ HP ماډل ایکسینسمری، ایکسینکسکسکسومکس، زینکسکسکس https://youtu.be/lbzznVw85HA

 

.

له خوا د موضوع Danetsoft او Danang Probo Sayekti الهام له خوا Maksimer