د تختې موټرو نمونه شمیره OMC Evinrude / جانسون 1980 - 1999) د 25 HP لپاره XMUMX (

25 HP 1980 25BACS، 25BALCS، 25BECS، 25BELCS، 25BFCS، 25BFLCS، 25ECS، 25ELCS، 25RCS، 25RLCS، 25TECS، 25TELCS د برخو لپاره هټۍ 1980 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25BACS، 25BALCS، 25BECS، 25BELCS، 25BFCS، 25BFLCS، 25ECS، 25ELCS، 25RCS، 25RLCS، 25TECS، 25TELCS https://youtu.be/pg7N7Mu3CsU
25 HP 1981 25BACI، 25BALC، زه 25BECI، 25BELCI، 25BFCI، 25BFLCI، 25ECI، 25ELCI، 25RCI، 25RLCI، 25TECI، 25TELCI د برخو لپاره هټۍ 1981 ایینینډډ جانسن 25 HP ماډل 25BACI، 25BALC، I 25BECI، 25ELELI، 25BFCI، 25BFLCI، 25ECI، 25ELCI، 25RICI، 25RLCI، 25TELCI https://youtu.be/NxNhDIXohq4
25 HP 1982 25BACN، 25BALCN، 25BECN، 25BELCN، 25BFCN، 25BFLCN، 25ECN، 25ELCN، 25RCN، 25RLCN، 25TECN، 25TELCN د برخو لپاره هټۍ 1982 ایینراډ جانسن 25 HP ماډل 25BACN، 25BALCN، 25BECN، 25BFCN، 25BFCLC، 25ECN، 25ELCN، 25CNN، 25RLCN، 25TELNN، 25TELCN https://youtu.be/txSp-VDJmRA
25 HP 1983 25BACT، 25BALCT، 25BECT، 25BELCT، 25BFCT، 25BFLCT، 25ECT، 25ELCT د برخو لپاره هټۍ 1983 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25BACT، 25BALCT، 25BECT، 25BELCT، 25BFCT، 25BFLCT، 25ECT، 25ELCT https://youtu.be/s0fhaZA0xyg
25 HP 1984 25BACR، 25BALCR، 25BECR، 25BELCR، 25BFCR، 25BFLCR، 25ECR، 25ELCR، 25RCR، 25RLCR، 25TECR، 25TELCR د برخو لپاره هټۍ 1984 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25BACR، 25BALCR، 25BECR، 25BELCR، 25BFCR، 25BFLCR، 25ECR، 25ELCR، 25RCR، 25RLCR، 25TECR، 25TELCR https://youtu.be/c3lY1pdvyFU
25 HP 1985 25BACO، 25BALCO، 25BECO، 25BELCO، 25BFCO، 25BFLCO، 25ECO، 25ELCO، 25RCO، 25RLCO، 25TECO، 25TELCO د برخو لپاره هټۍ 1985 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25BACO، 25BALCO، 25BECO، 25BELCO، 25BFCO، 25BFLCO، 25ECO، 25ELCO، 25RCO، 25RLCO، 25TECO، 25TELCO https://youtu.be/I3woN4wk-50
25 HP 1986 25BACD، 25BALCD، 25BECD، 25BELCD، 25BFCD، 25BFLCD، 25ECD، 25ELCD، 25RACD، 25RALCD، 25RCD، 25RLCD، 25TECD، 25TELCD د برخو لپاره هټۍ 1986 جانسن ایینراډډ 25 ایچ HP ماډل ایکسینکسکسکس، ایکسټکسبل، ایکسټکس، 25BELCD، 25BFLCD، 25ELD، 25ELCD، 25ELCD، 25ELCD، 25RCD، 25RLCD، 25RLCD، 25TELCD https://youtu.be/qdb0aBd1fOk
25 HP 1987 25BACU، 25BALCU، 25ECU، 25ELCU، 25IECU، 25IELCU، 25IRCU، 25IRLCU، 25RACU، 25RCU، 25RCU، 25RLCU، 25TELCU د برخو لپاره هټۍ 1987 جانسن ایینراډډ 25 HP ماډل 25BACU، 25BALCU، 25ECU، 25ELUU، 25IECU، 25IELCU، 25IRLCU، 25RACU، 25RACU، 25RCU، 25RUU، 25RLCU، 25TELCU https://youtu.be/VHug-98kc6U
25 HP 1988 25BACC، 25BALCC، 25ECC، 25ELCC، 25IECC، 25IELCC، 25RACC، 25RALCC، 25RCC، 25RLCC، 25SECC، 25SELCC، 25SRCC، 25SRLCC، 25TECC، 25TELCC د برخو لپاره هټۍ 1988 ایینینډډ براونسن 25 HP ماډل 25BACC، 25BALCC، 25ECC، 25ELCC، 25ELEC، 25ELACC، 25RACC، 25RCC، 25RLCC، 25ELCC، 25SECC، 25SELCC، 25REL، XNUMSRLCC، 25TECC، 25TELCC https://youtu.be/_VZ3li9pEno
25 HP 1989 25DECE، 25DELCE، 25DRCE، 25DRLCE، 25DTLCE، 25ECE، 25ELCE، 25IECE، 25IELCE، 25IRCE، 25IRLCE، 25RACE، 25RALCE 25RCE، 25RLCE، 25SECE، 25SELCE، 25SRCE، 25SRLCE، 25TECE، 25TELCE د برخو لپاره هټۍ 1989 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25DECE، 25DELCE، 25DRCE، 25DRLCE، 25DTLCE، 25ECE، 25ELCE، 25IECE، 25IELCE، 25IRCE، 25IRLCE، 25RACE، 25RALCE 25RCE، 25RLCE، 25SECE، 25SELCE، 25SRCE، 25SRLCE، 25TECE، 25TELCE https://youtu.be/hbP9Eqca2vc
25 HP 1990 25DEES، 25DELES، 25DRES، 25DRLES، 25DTLES، 25EES، 25ELES، 25IEES، 25IELES، 25IRES، 25IRLES، 25RAES، 25RALES، 25RES، 25RLES، 25SEES، 25SELES، 25SRES، 25SRLES، 25TEES، 25TELES د برخو لپاره هټۍ 1990 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25DEES، 25DELES، 25DRES، 25DRLES، 25DTLES، 25EES، 25ELES، 25IEES، 25IELES، 25IRES، 25IRLES، 25RAES، 25RALES، 25RES، 25RLES، 25SEES، 25SELES، 25SRES، 25SRLES، 25TEES، 25TELES https://youtu.be/qC_GB-22Vhw
25 HP 1991 25DEEI، 25DELEI، 25DREI، 25DRLEI، 25DTLEI، 25EEI، 25ELEI، 25IEEI، 25IELEI، 25IREI، 25IRLEI، 25RAEI، 25RALEI، 25REI، 25RLEI، 25SEEI، 25SELEI، 25SREI، 25SRLEI، 25TEEI، 25TELEI د برخو لپاره هټۍ 1991 جانسن Evinrude 25 HP د نمونوي 25DEEI، 25DELEI، 25DREI، 25DRLEI، 25DTLEI، 25EEI، 25ELEI، 25IEEI، 25IELEI، 25IREI، 25IRLEI، 25RAEI، 25RALEI، 25REI، 25RLEI، 25SEEI، 25SELEI، 25SREI، 25SRLEI، 25TEEI، 25TELEI https://youtu.be/yq8EzPP-QuQ
25 HP 1992 25DEEN، 25DELEN، 25DREN، 25DRLEN، 25DTLEN، 25EEN، 25ELEN، 25IEEN، 25IELEN، 25IREN، 25IRLEN، 25RAEN، 25RALEN، 25REN، 25RLEN، 25SEEN، 25SELEN، 25SREN، 25SRLEN، 25TEEN، 25TELEN د برخو لپاره هټۍ 1992 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25DEEN، 25DELEN، 25DREN، 25DRLEN، 25DTLEN، 25EEN، 25ELEN، 25IEEN، 25IELEN، 25IREN، 25IRLEN، 25RAEN، 25RALEN، 25REN، 25RLEN، 25SEEN، 25SELEN، 25SREN، 25SRLEN، 25TEEN، 25TELEN https://youtu.be/3n4jee3JkjI
25 HP 1993 25DEET، 25DELET، 25DRET، 25DRLET، 25TETET، 25ETET، 25ELET، 25ELET، 25RAET، 25RET، 25RET، 25RLET 25SEET، 25ELET، 25SRET، 25SRLET، 25TELET د برخو لپاره هټۍ 1993 ایینریډډ جانسن 25 HP ماډل 25DEET، 25DELET، 25DRET، 25DLET، 25ELETET، 25ELET، 25ELET، ایکسینټریټ، ایکسینټریټ، ایکسینکسریټ، ایکسینم ایکسچینټ ایکسینکس، ایکسټکس، ایکسینکسټریټ، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټکس، ایکسټکس https://youtu.be/Eq9nPxs41_M
25 HP 1994 25BAER، 25BALER، 25DEER، 25DELER، 25DRER، 25DRLER، 25DTLER، 25EER، 25ELER، 25RAER، 25RALER، 25RER، 25RLER، 25SEER، 25SELER، 25SIKLER، 25SILER، 25SITER، 25SRER، 25SRLER، 25TEER، 25TELER د برخو لپاره هټۍ 1994 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25BAER، 25BALER، 25DEER، 25DELER، 25DRER، 25DRLER، 25DTLER، 25EER، 25ELER، 25RAER، 25RALER، 25RER، 25RLER، 25SEER، 25SELER، 25SIKLER، 25SILER، 25SITER، 25SRER، 25SRLER، 25TEER، 25TELER https://youtu.be/WogvgkcaC7I
25 HP 1995 25BAEO، 25BALEO، 25BREO، 25BRLEO، 25DEEO، 25DELEO، 25DREO، 25DRLEO، 25DTLEO، 25EEO، 25ELEO، 25EREO، 25ERLEO، 25FAEO، 25FALEO، 25JREO، 25KEO، 25KLEO، 25QLEO، 25RAEO، 25RALEO، 25RDEO، 25REO، 25RLEO، 25RMEO، 25RMLEO، 25SEEO، 25SELEO، 25SIKLEO، 25SILEO، 25SITLEO، 25SREO، 25SRLEO، 25TEEO، 25TELEO، 25TKLEO د برخو لپاره هټۍ 1995 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25BAEO، 25BALEO، 25BREO، 25BRLEO، 25DEEO، 25DELEO، 25DREO، 25DRLEO، 25DTLEO، 25EEO، 25ELEO، 25EREO، 25ERLEO، 25FAEO، 25FALEO، 25JREO، 25KEO، 25KLEO، 25QLEO، 25RAEO، 25RALEO، 25RDEO، 25REO، 25RLEO، 25RMEO، 25RMLEO، 25SEEO، 25SELEO، 25SIKLEO، 25SILEO، 25SITLEO، 25SREO، 25SRLEO، 25TEEO، 25TELEO، 25TKLEO https://youtu.be/85PDfUknhig
25 HP 1996 25ARED، 25ARLED، 25BAED، 25BALED، 25BRED، 25BRLED، 25EED، 25ELED، 25ERED، 25ERLED، 25JRED، 25KED، 25KLED، 25QLED، 25RAED، 25RDED، 25RED، 25RLED، 25RMED، 25RMLED، 25TEED، 25TELED، 25TKED، 25TKLED د برخو لپاره هټۍ 1996 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25ARED، 25ARLED، 25BAED، 25BALED، 25BRED، 25BRLED، 25EED، 25ELED، 25ERED، 25ERLED، 25JRED، 25KED، 25KLED، 25QLED، 25RAED، 25RDED، 25RED، 25RLED، 25RMED، 25RMLED، 25TEED، 25TELED، زینکس، زینکسکلیک https://youtu.be/2GSVZAomj3Y
25 HP 1997 25AREU، 25ARLEU، 25BAEU، 25BALEU، 25BAEU، 25BALEU، 25JREU، 25KEU، 25KLEU، 25QLEU، 25RAEU، 25RDEU، 25REU، 25RLEU، 25RMEU، 25RMLEU، 25TEEU، 25TELEU، 25TKEU، 25TKLEU د برخو لپاره هټۍ 1997 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25AREU، 25ARLEU، 25BAEU، 25BALEU، 25BAEU، 25BALEU، 25JREU، 25KEU، 25KLEU، 25QLEU، 25RAEU، 25RDEU، 25REU، 25RLEU، 25RMEU، 25RMLEU، 25TEEU، 25TELEU، 25TKEU، 25TKLEU https://youtu.be/aMtvFK5VWHI
25 HP 1998 25AREC، 25ARLEC، 25BAEC، 25BALEC، 25EEC، 25ELEC، 25JREC، 25KEC، 25KLEC، 25QLEC، 25RDEC، 25REC، 25RLEC، 25RMEC، 25RMLEC، 25TEEC، 25TELEC، 25TKEC، 25TKLEC د برخو لپاره هټۍ 1998 Evinrude جانسن 25 HP د نمونوي 25AREC، 25ARLEC، 25BAEC، 25BALEC، 25EEC، 25ELEC، 25JREC، 25KEC، 25KLEC، 25QLEC، 25RDEC، 25REC، 25RLEC، 25RMEC، 25RMLEC، 25TEEC، 25TELEC، 25TKEC، 25TKLEC https://youtu.be/2xCZBnd4x_8
25 HP 1999 25EEE، 25ELEE 25JREE 25PL3EE 25R3EE، 25RL3EE 25RDEE 25REE، 25RLEE 25RTEE 25TEEE، 25TELEE، 25TEL3EE د برخو لپاره هټۍ 1999 ایینهینډ جانسن 25 ایچ HP ماډل ایکسینمینسی / ایکسټیکل 25REE 25PL25EE 25XXUMEE / 3RL25EE 3REE / 25RLEE 3TEEE 25TEEE، 25TEL25EE https://youtu.be/MZZUtBS5D_I
           
28 HP 1986 28ELCD د برخو لپاره هټۍ 1986 ایینریډ جانسن 25 HP ماډل 28ELCD https://youtu.be/xE6NEM4eseo
28 HP 1987 28ESLCU د برخو لپاره هټۍ 1987 ایینهینډ جانسن 28 د HP ماډل 28ESLCU https://youtu.be/07oWZaBaw2w
28 HP 1988 28ESLCC د برخو لپاره هټۍ 1988 جانسن Evinrude 28 HP ماډل 28ESLCC https://youtu.be/kwd6qc2XwT4
28 HP 1989 28ESLCE د برخو لپاره هټۍ 1989 ایینریډ جانسن 28 د HP ماډل 28ESLCE https://youtu.be/grApU9agcl8
28 HP 1990 زینکسس د برخو لپاره هټۍ 1990 ایینهینډ جانسن 28 د HP ماډل ایکسینمزسز https://youtu.be/cTB7kuQV7rw
28 HP 1991 28ESLEI د برخو لپاره هټۍ 1991 ایینهینډ جانسن 28 ایچ HP ماډل ایکسنسیمسیلی https://youtu.be/4fcxd_LlKxw
28 HP 1992 28ESLEN د برخو لپاره هټۍ 1992 ایینهریډ جوسونسن 28 ایچ HP ماډل 28ESLEN https://youtu.be/BRwBe2orrNE
28 HP 1993 28ESLET د برخو لپاره هټۍ 1993 Evinrude جانسن 28 HP د نمونوي 28ESLET https://youtu.be/nUWnKABS_aE
28 HP 1994 28ESLER د برخو لپاره هټۍ 1993 Evinrude جانسن 28 HP د نمونوي 28ESLET https://youtu.be/nUWnKABS_aE
28 HP 1995 28ESLEO د برخو لپاره هټۍ 1995 ایینهینډ جانسن 28 HP MODEL 28ESLEO https://youtu.be/iX41NcJCWwM
28 HP 1996 زینکس د برخو لپاره هټۍ 1996 ایینهینډ جانسن 28 د HP ماډل ایکسینکسسل https://youtu.be/1_Pexf-OeQ0

 

.

له خوا د موضوع Danetsoft او Danang Probo Sayekti الهام له خوا Maksimer