د شمیرو موټرو نمونې شمیرې Evinrude / Johnson / OMC 1980 - 1999) 225 HP

225 HP 1986 225PTLCD، 225PTXCD، 225TLCD، 225TXCD د برخو لپاره هټۍ 1986 ایینریډ جانسن 225 د HP ماډل 225PTLCD / 225PTXCD 225TLCD / 225TXCD https://youtu.be/UEhNP8AVX6k
225 HP 1987 225CLCU، 225CXCU، 225PLCU، 225PXCU، 225TLCU، 225TXCU د برخو لپاره هټۍ 1987 ایینینډډ جانسن 225 HP ماډل 225CLCU / 225CXCU 225PLCU / 225PXCU 225TLCU / 225TXCU https://youtu.be/aFgnTSigKug
225 HP 1988 225CXCC، 225PLCC، 225PXCC، 225TLCC، 225TXCC د برخو لپاره هټۍ 1988 ایینریډ جانسن 225 HP ماډل 225CXCC 225PLCC / 225PXCC 225TLCC / 225TXCC https://youtu.be/z4-yRGf9HrU
225 HP 1989 225CXCE، 225PLAE، 225PLCE، 225PXCE، 225LLAE، 225TLCE، 225TXCE Sد برخو لپاره امید 1989 ایینینډډ جانسن 225 HP ماډل 225XXX XXUMPLAE 225PLCE / 225XXX 225TLAE 225TLCE / 225TXCE https://youtu.be/OFbv-e8EaBg
225 HP 1990 زینکسکسکس، ایکسینکسپلپس، ایکسینکسکس، ایکسینکسکسکس، زینکسکس، زینکسکسس، زینکسکس د برخو لپاره هټۍ 1990 ایینینډډ جانسن 225 HP ماډل 225XEX 225PLX 225PLES / 225XX 225LAS 225LES / 225TXES https://youtu.be/OH6FblIZU38
225 HP 1991 225CXEI، 225PLEI، 225PXEI، 225TLEI، 225TXEI د برخو لپاره هټۍ 1991 ایینریډ جانسن 225 HP ماډل 225XXI 225PLEI / 225XXI 225TLEI / 225TXE https://youtu.be/QAPPsZkFaak
225 HP 1992 225CXEN، 225PLEN، 225PXEN، 225PLEN، 225XX د برخو لپاره هټۍ 1992 ایینینډډ جانسن 225 HP ماډل 225XX 225PLEN / XNIMXIX 225PLEN / 225X https://youtu.be/C63tqJvLoXQ
225 HP 1993 225CXAT، 225CZAT، 225CXET، 225CXET، 225PLET، 225PXAT، 225PXET، 225PZET، 225PZAT، 225LETET، 225TLET، 225TXAT، 225TXAT، 225TXET، 225TZET د برخو لپاره هټۍ 1993 ایینریډ جانسن 225 HP ماډل 225CXAT / 225ZZ 225CXET / 225XZX 225PLET / 225XXX 225PXET / 225ZZE 225PZAT 225STLET زینکس ایکسټیمټکس / ایکسټکسټ زینټکس / ایکسټکس https://youtu.be/zaFMZrD0DJ8
225 HP 1994 225CXAR، 225CZAR، 225CXER، 225CZER، 225PXAR، 225PZAR، 225PXER، 225PZER، 225TLER، 225PLER، 225TXAR، 225TZAR، 225TXER، 225TZER د برخو لپاره هټۍ 1994 ایینهراډ جانسن 225 HP ماډل 225XX / 225ZZZ 225XX / 225ZZER 225PXER / 225ZZER 225X / 225PZER 225TXER / 225ZZER 225TXER / 225ZZZ 225TXER / 225TZER https://youtu.be/NflpcE7eGQQ
225 HP 1995 225CXEO، 225CZEO، 225PXEO، 225PZEO، 225SLEO، 225STLEO، 225TXEO، 225TZEO، 225CXED، 225CZED د برخو لپاره هټۍ 1995 Evinrude جانسن 225 HP د نمونوي 225CXEO / 225CZEO 225PXEO / 225PZEO 225SLEO 225STLEO 225TXEO / 225TZEO 225CXED / 225CZED https://youtu.be/32xILeXETGE
225 HP 1996 زینکسکس، زینکسکس، ایکسټیمټز د برخو لپاره هټۍ 1996 ایینهینډ جانسن 225 د HP ماډل سره ناچاپه پیچل شوی / ناڅاپه https://youtu.be/NHyZ4PA6QTg
225 HP 1997 225CXEU، 225CZEU، 225PXEU، 225SLEU، 225STLEU، 225TXEU، 225TZEU د برخو لپاره هټۍ 1997 ایینینډډ جانسن 225 HP ماډل 225CXEU / 225CZEU 225PXEU 225LELEU 225LELEU 225TXEU / 225TZEU https://youtu.be/GQHs17rhPsY
225 HP 1998 225CXEC، 225CZEC، 225NXEC، 225NZEC، 225QXEC، 225QZEC، 225STLEC، 225SLEC، 225CXEE، 225TXEC، 225TZEC د برخو لپاره هټۍ 1988 Evinrude جانسن 225 HP د نمونوي 225CXEC / 225CZEC 225NXEC / 225NZEC 225QXEC / 225QZEC 225STLEC / 225SLEC 225CXEE 225TXEC / 225TZEC https://youtu.be/z4-yRGf9HrU
225 HP 1999 225CXEE، 225FCXEE، 225FCZE، 225FPLEE، 225FPXEE، 225FPZEE، 225PLELE، 225LELEE، 225PXEE د برخو لپاره هټۍ 1999 Evinrude جانسن 225 HP د نمونوي 225CXEE 225FCXEE / 225FCZE 225FPLEE / 225FPXEE 225FPZEE 225HPLEE 225PLEE / 225PXEE https://youtu.be/CEWSijzFwes

.

له خوا د موضوع Danetsoft او Danang Probo Sayekti الهام له خوا Maksimer