د شمیرو موټرو نمونې شمیرې Evinrude / Johnson / OMC 1980 - 1999) 150 HP

150 HP 1980 150TLCS، 150TXCS، 150TRLCS، 150TRXC د برخو لپاره هټۍ 1980 ایینینډډ جانسن 150 د HP ماډل ایکسینکسکسیل / ایکسټکسکس ایکس ایکس ایکسکس ټیلیفون / ایکس ایکسکسکس https://youtu.be/Z6E9AvWz_CQ
150 HP 1981 150TLCI، 150TXCI، 150TRLCI، 150TRXCI د برخو لپاره هټۍ 1981 ایینهراډ جانسن 150 HP ماډل 150TLCI / 150TXCI 150TRLCI / 150TRXCI https://youtu.be/T3QKyQIrBD8
150 HP 1982 150TRLCN، 150TRXCN د برخو لپاره هټۍ 1982 ایینهینډ جانسن 150 ایچ HP ماډل 150TRLCN / 150TRXCN https://youtu.be/K9SiLf34q1s
150 HP 1983 150STLCT، 150TLCT، 150TXCT، 150TRLCT، 150TRXC د برخو لپاره هټۍ 1983 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل ایکسینمکسټلټل ایکسینکسکس / زینکسکسکس ایکسټکس / ایکسامکس https://youtu.be/J_OhkXYsRBQ
150 HP 1984 150RCR، 150STCRCR، 150TCRCR، 150TXCR د برخو لپاره هټۍ 1984 ایینریډ جانسن 150 HP ماډل 150CRCR 150LCR 150TCRCR / 150TXCR https://youtu.be/_tHDzOjsp8w
150 HP 1985 150ANCO، 150STLCO، 150TLCO، 150TXCO د برخو لپاره هټۍ جانسن ایینینډډ 150 HP ماډل 150CO XNUMSTLCO 150TLCO / 150TXCO https://youtu.be/o6qudaIoml4
150 HP 1986 150STLCD، 150TLCD، 150TXCD د برخو لپاره هټۍ 1986 ایینهراډ جانسن 150 HP ماډل 150LLCD 150TLCD / 150TXCD https://youtu.be/hcmFz7-nxrA
150 HP 1987 150GTLCU، 150STLCU، 150TLCU، 150TXCU د برخو لپاره هټۍ 1987 ایینریډ جانسن 150 HP ماډل 150GTLCU 150STLCU150TLCU / 150TXCU 150GTLCU 150STLCU150TLCU / 150TXCU
150 HP 1988 150CXCC، 150STLCC، 150TLCC، 150TXCC د برخو لپاره هټۍ 1988 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل 150CXCC 150STLCC 150TLCC / 150TXCC https://youtu.be/kL9hvz9LmjE
150 HP 1989 150CXCE، 150SLCE، 150STLCE، 150TLAE، 150TLCE، 150TXCE د برخو لپاره هټۍ 1989 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل 150XX 150SLCE 150STLCE 150LLA 150TLCE / 150TXCE https://youtu.be/zcYMBSDeE9c
150 HP 1990 150XEXES، 150SLES، 150LES، 150LLES، 150TLES، 150TXES د برخو لپاره هټۍ 1990 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل ایکسینکسکس ایکسټکسز ایکسټیمسټیلس ایکسټکسلاس ایکسټکسکس / ایکسټکسکس https://youtu.be/63zKvOPKHyE
150 HP 1991 150CXEI، 150ELAI، 150ELEI، 150EXEI، 150LEI، 150LEX، 150LEXI، 150XEI، 150LELEI، 150LELEI، 150LLAI، XNUMXLLAI د برخو لپاره هټۍ 1991 ایینهینډ جانسن 150 HP ماډل 150XXI 150ELX 150ELII / 150EXEI 150LEI 150LELE 150XII 150LELE 150ELLE 150LLI 150TLAI https://youtu.be/ZAtg5cI-aOc
150 HP 1992 150ELAN، 150ELEN، 150EXEN، 150LENEN، 150LEN 150XEN د برخو لپاره هټۍ 1992 ایینینډډ جانسن 150 ایچ HP ماډل ایکسنسلین ایکسینمیلین / ایکسټکسیکس ایکسینمګلین ایکسومیمجلین ایکسنکسین https://youtu.be/gyFRFMco2RM
150 HP 1993 150ELAT، 150EXAT، 150ELET، 150ETET، 150LETET، 150LETET، 150LETET، 150NXAT، 150NXET، V150SLET، VXNUMXSHLET د برخو لپاره هټۍ 1993 ایینریډ جانسن 150 HP ماډل 150ELAT / 150EXAT 150ELET / 150EXET ایکسینیمجلټ 150LLET 150NXAT د ایکسټیم ایکسچینټ ویکسیمکس / V150SHLET https://youtu.be/NEpAJXSEDms
150 HP 1994 150ELAR، 150EXAR، 150ELER، 150LERER، 150EXER، 150EXER، 150XXER، 150XXER، 150XXER، 150XX، 150SLER، XNUMXSHLER د برخو لپاره هټۍ 1994 ایینهراډ جانسن 150 ایچ HP ماډل ایکسینمیلر / ایکسینکسیکس ایکسینسرټر / د ایکسیمټرګر ایکسینکسیکس / ایکسینکسکس ایکسینومجلیلیکسینکسکس / زینکس ایکس ایکسسمسلر / ایکسسمسمشر https://youtu.be/zrIAU0rk_lo
150 HP 1995 150SLERA، 150ELEO، 150EXEO، 150CXEO، 150GLEO، 150LELE، 150LE، 150XEO، 150LELEO، 150WCLO د برخو لپاره هټۍ 1995 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل 150SLERA 150EOEO 150EOEO / 150CXEO 150LLEO 150LEO 150LELE 150NEO 150LELE 150WCLO https://youtu.be/zVJOWHSQuoc
150 HP 1996 ایکسینکسکسکس، ایکسټکل شوی، ناپاک شوي، نایټکل، نایټکل، ایکسټیکل، ایکسټکل، ایکسټکل، ایکسټکل شوی، ایکسټکس، ایکسکسومکلیک، لینکسکس د برخو لپاره هټۍ 1996 ایینهراډ جانسن 150 HP ماډل 150XXED سره ناچاپه زهر شوي زینجن شوي ماین شوي ځنا شوي زینز شوي شوي ناپېژندل شوي / ناچاپه 150WCLD LXNGGED https://youtu.be/wMr6m-aiuCc
150 HP 1997 150ELEU، 150EXEU، 150CXEU، 150GLEU، 150ICXEU، 150ILEU، 150IXEU، 150LLEU، 150XXU، 150LEUU، 150LELEU، 150SLEU، LXNUMXLLEU د برخو لپاره هټۍ 1997 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل 150ELEU 150EXU / 150XXUU 150GUU 150XU 150ILEU 150IXUU 150LEU 150XUU 150LELE 150LELEU L150GLEU https://youtu.be/pnOA3QrxNFQ
150 HP 1998 150ELEC، 150FCXEC، 150FSLEC، 150FSXEC، 150GLEC، 150ILEC، 150LECEC، 150LEC، 150EXEC، 150EXEC، LXNUMXLLEC د برخو لپاره هټۍ 1998 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل 150ELEC 150FXEC 150FSLEC / 150FSXEC 150GLEC 150ECEC 150LLEC 150LEC / 150EXEC L150LLEC https://youtu.be/sdB02fu3gtQ
150 HP 1999 150CXEE، 150FCXEE، 150FPLEE، 150FPXEE، 150JSLEE، 150JPLEE، 150PLEE، 150PXEE د برخو لپاره هټۍ 1999 ایینینډډ جانسن 150 HP ماډل 150CXEE 150FCXEE 150FPLEE / 150FPX 150FSLEE 150JPLEE150PLEE / 150XX https://youtu.be/wHQ5ZM5BnZw

.

له خوا د موضوع Danetsoft او Danang Probo Sayekti الهام له خوا Maksimer